Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển công nghệ của doanh nghiệp

Ngày 18/8/2016,Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3730/TCT-CS về việc giới thiệu Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016) hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công[xem thêm …]