Điều khoản đăng ký sử dụng dịch vụ

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ.

Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Khách hàng” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

1. Quy định chung

Bằng việc sử dụng dịch vụ tại website Chukysotot.vn (sau đây gọi tắt là “Chukysotot.vn”), bạn đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này.

Nếu khách hàng không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ.

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây:

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc đăng ký sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng tại Chukysotot.vn.

Sản phẩm/Dịch vụ cung cấp trên Chukysotot.vn được mô tả chi tiết tại https://chukysotot.vn/

2.2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là:

 • Các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp đang có trụ sở, văn phòng ở trong lãnh thổ Việt Nam.
 • Các khách hàng cá nhân là công dân hoặc người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

3. Quyền và nghĩa vụ của Bên cung cấp dịch vụ và Khách hàng

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên cung cấp dịch vụ

 • Yêu cầu khách hàng cung cấp trung thực, chính xác, đầy đủ các thông tin khi giao dịch trên website.
 • Có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ.
 • Đảm bảo quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

 • Khách hàng có thể truy cập, đăng ký và sử dụng dịch vụ như được cung cấp, miễn là tuân thủ quy định tại Thỏa thuận này và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Khách hàng được quyền thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu.
 • Có quyền quyết định trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 • Được bảo vệ thông tin theo quy định của Chính sách bảo mật và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ.

4. Giá sản phẩm

Bên cung cấp dịch vụ sẽ có quyền áp dụng cước phí dịch vụ đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ. Chi tiết về giá vui lòng xem tại phần nội dung Sản phẩm/Dịch vụ.

5. Hình thức thanh toán

Theo quy định tại Quy định thanh toán.

6. Vận chuyển và giao nhận

Theo quy định tại Chính sách vận chuyển và giao nhận

7. Bảo mật

Theo quy định tại Chính sách bảo mật.

8. Khuyến mại

Khách hàng đăng ký Sản phẩm/Dịch vụ trên Chukysotot.vn sẽ được hưởng các chương trình khuyến mại được áp dụng theo chính sách của Bên cung cấp dịch vụ.

9. Giới Hạn Trách Nhiệm

9.1. Trong mọi trường hợp Bên cung cấp dịch vụ (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của Bên cung cấp dịch vụ) sẽ không chịu trách nhiệm đối với khách hàng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ trừ trường hợp Bên cung cấp dịch vụ (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của Bên cung cấp dịch vụ) có lỗi trong việc để xảy ra tổn thất, thiệt hại.

9.2. Trong mọi trường hợp Bên cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc sự kiện ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

9.3. Trong phạm vi mà Quy Định Pháp Luật cho phép, khách hàng đồng ý rằng Bên cung cấp dịch vụ (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của Bên cung cấp dịch vụ) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà khách hàng phải gánh chịu do việc khách hàng hoặc một bên thứ ba khác truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của Bên cung cấp dịch vụ, trang Web của Bên cung cấp dịch vụ, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Khách hàng dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên cung cấp dịch vụ (ví dụ như vi rút máy tính).

10. Thông Tin Liên Lạc và Thông Báo

10.1. Khách hàng đồng ý rằng Bên cung cấp dịch vụ hoặc các bên liên kết của Bên cung cấp dịch vụ có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho khách hàng thông qua số điện thoại hoặc thông báo qua website về/hoặc liên quan đến các thông tin cập nhật về Sản Phẩm/Dịch Vụ và các sự kiện được đưa ra hoặc cung cấp bởi Bên cung cấp dịch vụ hoặc các bên liên kết của Bên cung cấp dịch vụ. Khách hàng đồng ý rằng các thông báo được gửi qua hình thức tin nhắn hoặc cuộc gọi hoặc qua website nêu tại điều này sẽ không bị giới hạn về số lượng và thời gian và có giá trị đầy đủ như một thông báo chính thức của Bên cung cấp dịch vụ đến khách hàng với điều kiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

10.2. Khách hàng đồng ý rằng Bên cung cấp dịch vụ không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc đưa ra thông báo cho khách hàng về chi tiết các Giao Dịch được tiến hành bởi khách hàng.

10.3. Mọi thông báo và tài liệu (nếu có) cần phải được đưa ra bởi khách hàng theo những Điều Khoản Chung này cho Bên cung cấp dịch vụ sẽ được gửi cho Bên cung cấp dịch vụ đến địa chỉ trụ sở hoặc thông qua Dịch Vụ khách hàng của Bên cung cấp dịch vụ.

10.4. Tất cả các thông báo và tài liệu (nếu có) cần gửi cho khách hàng bởi Bên cung cấp dịch vụ theo những Điều Khoản Chung này sẽ được gửi bằng một trong những phương thức sau đây:

 • Gửi thư thường hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ mới nhất của khách hàng theo Hồ Sơ/Hợp dồng của khách hàng tại Bên cung cấp dịch vụ;
 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mới nhất của khách hàng theo ghi chép của Bên cung cấp dịch vụ;
 • Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên Chukysotot.vn;
 • Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại mới nhất của Khách hàng theo ghi chép của Bên cung cấp dịch vụ.

10.5. Bất kỳ thông báo hoặc tài liệu hoặc thư từ liên lạc nào được xem là đã được gửi và nhận:

 • Nếu được gửi bằng thư thường hoặc thư bảo đảm, trong vòng ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi;
 • Nếu được gửi bằng các hình thức khác được quy định tại điều này, Ngày Làm Việc sau ngày gửi thông báo hoặc tài liệu đó.