Lỗi phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN: không thể Ghi dữ liệu

Không thể Kiểm tra hoặc Ghi dữ liệu là một lỗi Phần mềm hỗ trợ quyết toán Thuế TNCN. Lỗi này khiến người dùng lưu được dữ liệu vừa nhập trên phần mềm. Lỗi phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN: không thể Kiểm tra hoặc Ghi dữ liệu 1. Lỗi khi nhập dữ[xem thêm …]